fbpx
Оваа политика објаснува како Друштвото за услуги и е-трговија дооел Скопје (во натамошниот текст: Ex.mk) може да ги користи вашите лични податоци за цели на директен маркетинг.

ШТО Е ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ?

Директен маркетинг е рекламирање кое е насочено кон конкретни физички лица, за разлика од рекламите на билборди, во весниците, преку радио или телевизија, кои се однесуваат на група на физички лица кои ќе ги прочитаат или слушнат.

КАКО ГО КОРИСТИМЕ ДИРЕКТНИОТ МАРКЕТИНГ

Ex.mk користи директен маркетинг преку е-маил (користејќи ја платформата на MailChimp). Ние не спроведуваме директен маркетинг усно преку телефон или по пошта.

Ex.mk спроведува политика на избор (opt-in) со која секој што сака да добие директен маркетинг од нас може да се регистрира на нашата веб страница.

КАКОВ ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ ИСПРАЌАМЕ

Директен маркетинг што може да ви го испрати Ex.mk, вклучува неделен е-магазин кој содржи информации за нови производи и услуги, специјални понуди, промоции и настани.

Ex.mk може да ви испрати информации за нови производи и услуги, специјални понуди, промоции и настани во форма на е-маил.

КАКО ДА ГИ ДОБИЕТЕ ОВИЕ ИНФОРМАЦИИ

Секој што сака да ги добие овие информации ќе треба да се „пријави“ (opt-in), со што ќе ни даде експлицитна согласност да му испратиме директен маркетинг.

Секој може да се пријави со селектирање на квадратчето „Се согласувам“ со што во нашата база се запишува вашата е-маил адреса, IP адресата и датумот на регистрација.

Следејќи ги одредбите на Законот за заштита на личните податоци, Ex.mk може во секое време да докаже дека добил валидна согласност и води евиденција за тоа кој се согласил, кога, како и за што.

КАКО ДА ПРЕСТАНЕТЕ ДА ГИ ДОБИВАТЕ ОВИЕ ИНФОРМАЦИИ

Можете да ја повлечете својата согласност во секое време и да приговарате во кое било време за обработка на вашите лични податоци за цели на директен маркетинг. Ex.mk нуди опција за „одјава“ (opt-out) од електронскиот билтен (Newsletter) во секое време преку линкот за одјавување достапен во е-маил пораките што ги добивате од нас. Ex.mk води евиденција на физички лица кои се одјавиле од услугата за директен маркетинг. Со повлекување на вашата согласност Ex.mk ќе ги избриши во целост вашите податоци во рок од 30 работен ден од збирката на личните податоци за директен маркетинг.

Деталите за вашиот профил ќе бидат целосно избришани* од нашата база на податоци што е можно поскоро, но не подоцна од 30 работни дена откако ќе го добиеме вашето барање.

* Ве молиме запомнете: не можеме да ги избришеме записите за вашите нарачки, бидејќи законски имаме обврска да ги чуваме овие информации за проверка од надлежните институции во период предвиден со закон.

КАКО Ex.mk ПОСТАПУВА СО ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ

Ex.mk постапува со личните податоци на транспарентен начин: Називот и деталите за компанијата се вклучени кога се праќаат маркетинг активности преку е-маил и На корисниците на веб страницата им е дадена јасна и лесно разбирлива политика за приватност и се информирани за нивните права како субјекти на лични податоци.

Ex.mk ја гарантира безбедноста и точноста на збирката на личните податоци за директен маркетинг:

Личните податоци се користат само за цели на директен маркетинг;

Веродостојноста на збирката на лични податоци за директен маркетинг се проценува преку земање и проверка на случајни примероци;

Се бришат сите ирелевантни или преобемни лични податоци;

Вработените кои се овластени да обработуваат лични податоци за цели на директен маркетинг се обучени да ги почитуваат и имплементираат барањата од Законот за заштита на личните податоци.

РАЗМЕНА НА ПОДАТОЦИ

Ex.mk не продава, разменува или споделува лични податоци и информации за своите клиенти со трети лица за цели на директен маркетинг, освен со обработувачите кога е потребно за да ги обезбедат услуги на Ex.mk за цели на директен маркетинг. Со сите обработувачи Ex.mk има склучено договори согласно одредбите од Законот за заштита на личните податоци и во согласност со оваа политика за директен маркетинг.

Повеќе информации можете да најдете во Политиката за приватност.

Последна промена: Октомври 2021 година